T T M C    S á n g  t ạ o  k h ô n g  n g ừ n g  . . .

 

 

Tầm nhìn

TTMC Printing xây dựng mình trở thành một doanh nghiệp điển hình văn hóa, mạnh về tri thức, khỏe về kinh tế, quan hệ hợp tác rộng rãi, hoạt động hiệu quả, tăng trưởng bền vững.

 

Triết lý của chúng tôi

Một là:

Con người làm trung tâm ;

Hai là:

Ý tưởng sáng tạo, ứng biến thông minh ;

Ba là:

Đoàn kết trong công việc, tính kỷ luật cao, trí tuệ là giá trị cốt lõi ;

Bốn là:

Đảm bảo chất lượng dịch vụ cho khách hàng là mục tiêu hàng đầu của TTMC,

Đảm bảo lợi nhuận là yếu tố không thể thiếu cho sự tồn tại và phát triển,

Đảm bảo an toàn cho sản xuất,

Đảm bảo trách nhiệm với xã hội và cộng đồng.

Năm là:

Phải biết hòa nhã lịch sự,

Phải biết kính trọng lễ phép,

Phải biết cười, phải biết kể chuyện,

Phải biết kết hợp hài hòa giữa công việc và chăm sóc gia đình,

Phải biết giao lưu văn hóa với các doanh nghiệp.

 

Nguyên tắc định hướng

Vận động không ngừng vì lợi ích chung.

Khách hàng là đối đối tượng phục vụ quan trọng nhất.

Sự hài lòng của khách hàng là luật bất thành văn.

Niềm tin là sức mạnh.