Đánh giá độ chất lượng và ấn tượng mẫu brochure quảng cáo

Ta chỉ có một cơ hội để tạo ra một ấn tượng tốt với thiết kế brochure của mình. Quảng cáo hiệu quả là việc truyền đạt đúng yêu cầu tới khách hàng tiềm năng chứ không phải là việc tiêu tiền vào quảng cáo. Nó đòi hỏi catalog & brochure phải được thiết kế tốt theo đúng quy tắc yêu cầu.